KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI VE ONAY

6698 saylı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (kısaca KVKK) 10. Maddesi uyarınca, DOGA SİGORTA
A.Ş (kısaca Doğa Sigorta) olarak, veri sorumlusu sıfatı ile gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme
faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Sigortacılık alanında faaliyet göstermekte olan ve İstanbul Ticaret Sicilinde 861987 no ile kayıtlı;
Büyükdere Cad, Spine Tower, No:243 Kat:20- 21 Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde mukim,
0302055622200001 MERSİS no’lu, Maslak VD. 30205562222 vergi no’lu, Doğa sigorta olarak; KVKK
uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel sağlık bilgilerinizi de kapsayan tüm kişisel bilgilerinizin
aşağıda açıklanan çerçevede kaydedileceğini, saklanacağını, mevcut durumu yansıtmak üzere
güncelleneceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve KVKK’da belirtilen diğer işleme
yöntemlerinden birisi ile işlenebileceğini belirtiriz.

Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (ad, soyad, TC kimlik numarası vs) olmak üzere, IP,
adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, banka hesap bilgileri, aile durum bilgileri, ses ve görüntü
gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel
sağlık bilgileri ise kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisini ifade
etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel sağlık verilerini de kapsayan kişisel verileriniz, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında
her türlü sigortacılık ürün ve hizmetlerimizde kullanmak; Şirketimizce sunulan tüm sigortacılık
ürünleriyle ilgili olarak (gerektiğinde resmi kurumlar aracılığı ile yasal ve meşru şekilde ulaştığımız diğer
kişisel bilgilerinizi de kullanmak suretiyle) teklif sunmak, işlem sahibinin bilgilerini tespit etmek veya
işlem sahibiyle poliçe ya da hasarla ilgili veya hizmetlerimizin iyileştirilmesi veya yeni hizmetler
sunulması amacıyla iletişim kurmak için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri toplamak ve kaydetmek;
elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat,
Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme
yükümlülüklerine uymak; tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen sigortacılık faaliyetlerimizi
gerçekleştirebilmek ve akdettiğimiz/akdedeceğimiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek ya da sigorta
sözleşmesi kurulduktan sonra tarafımıza iletilen ek kişisel bilgileriniz ile talep edeceğiniz zeyil
işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla işlenecektir.

Doğa Sigorta tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun
hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluş ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz başta Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde,
sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek ve iyileştirmek amacıyla, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek
üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara, yasal sınırlamalar çerçevesinde
bağımsız denetim şirketlerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, sigortacılık faaliyetinin
tamamlayıcısı olan reasürans işlemleri sebebiyle yurtiçinde veya yurtdışındaki reasürörlere yukarıda
belirtilen amaçlar ile aktarılabilecek ve bu kişi ve kuruluşlar tarafından işlenebilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (kısaca Kurul) tarafından yeterli korumaya sahip olduğu tespit ve ilan
edilen yabancı ülkelerde mukim kişi ve/veya kuruluşlara veya kişisel verilerin aktarıldığı ülkedeki veri
sorumlularının yeterli bir korumayı taahhüt ettiği ve kurulun izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı
olmak kaydıyla Kurulca tespit ve ilan edilenlerin dışındaki ülkelere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz, sigortacılık faaliyetlerimizi yürütmek amacı ile Doğa Sigorta tarafından yukarıda
belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, Genel Müdürlük, acenteler, anlaşmalı olduğumuz sigorta
brokerleri, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, www.dogasigorta.com adlı web sitemiz, mobil
uygulamamız, 08508115100 numaralı çağrı merkezi gibi bilumum dijital kanallar aracılığıyla kişisel
verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m.4/2
maddesinde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temin edilmesi veya KVKK m.5/2 ve 6/3 maddelerinde
belirtilen durumların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilecek ve aktarılabilecektir.
Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı uyarınca; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.
KVKK’nin 11. Maddesi gereği;
Şirketimiz web sitesinde “iletişim formu” adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak online olarak
yada Genel Müdürlük adresimize ıslak imzalı olarak ve ekinde kimlik fotokopisine yer vermek suretiyle
iadeli taahhütlü posta yolu ile kendinizle ilgili, kişisel verilerinizin: a)işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c)işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, ç)yurtiçinde veya yurtdışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d)eksik veya
yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, e)KVKK’nin 7.maddesinde öngörülen
şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f)aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d)
ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g)münhasıran otomatik sistemler ile
analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ)kanuna aykırı olarak
işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Doğa
Sigorta, niteliğine göre; talebinizi mümkün olan en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 gün içinde
ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, başvurunuzun incelenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik
olarak gerçekleştirilecek işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen
tarifedeki ücretler tarafınıza fatura edilecektir.
Yukarıda belirtilen bilgilendirmeyi okuyarak, bu dokümanın onaylanmasıyla kişisel sağlık verilerinizi de
kapsayan kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine, yukarıda belirtilen taraflarla
paylaşılmasına ve bu kurumlar tarafından işlenmesine onay vermiş bulunmaktasınız.

*İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Aydınlatma ve Onay” 27.03.2018 tarihinde
hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu belgenin yürürlük
tarihi ve içeriği güncellenecektir.
Saygılarımızla,
DOGA SİGORTA A.Ş.

Deneyimli Konuk Yazarlarımız Sizler İçin Yazdı

X